Przedszkola

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w partnerstwie z Gminą Zakrzewo  w okresie od 01.08.2021 r. do 31.07.2023 r. realizuje projekt pt.: „Klub Malucha „Skrzat” – Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3  

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu powiatu aleksandrowskiego oraz wsparcie 16 rodziców w powrocie na rynek pracy w okresie od 01.08.2021 r. do 31.07.2023 r.

Projekt skierowany do dwóch grup docelowych:
– 10 osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 , w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym

– 6 osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 

Planowane efekty:
1) Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 16 miejsc;
2) Liczba osób opiekujących się dziećmi do lat 3  objętych wsparciem w programie – 16 osób

Całkowita wartość projektu wynosi 502 339,57 PLN, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 426 988,57 PLN.

Projekt pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na potrzeby Klubu Dziecięcego wraz z rozbudową o taras” zakłada utworzenie „Klubu Malucha „Skrzat” z 16 nowymi miejscami opieki  nad dziećmi w wieku 1-3 lat z powiatu aleksandrowskiego. Miejscem realizacji projektu będą pomieszczenia w wydzielonym segmencie Szkoły Podstawowej, ul. Osiedlowa 25, 87-707 Zakrzewo.

Zadanie jest realizowane przy udziale wsparcia finansowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadań określonych w Resortowym Programie Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2021. Dofinansowanie otrzymano z Państwowego Funduszu Celowego.
Jest to pierwsza instytucja opieki nad dziećmi do lat 3 utworzona przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na terenie gminy Zakrzewo.

Wydzielony segment budynku szkoły podstawowej zostanie poddany przebudowie i adaptacji.
W klubie znajdować się będzie się sala zabaw, sypialnia dla dzieci, łazienka dla dzieci, wc dla personelu, szatnia. 
Na milusińskich czekać będzie również zagospodarowany taras zewnętrzny.

Całkowita wartość projektu wynosi 200 000 zł.
Wartość dofinansowania: 160 000,00 zł
Wkład własny : 40 000,00 zł

Aktualności Klubu Malucha Skrzat