Przedszkola

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

w partnerstwie z Gminą Zakrzewo

serdecznie zaprasza

 rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku od 1 roku do lat 3

 na spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji

do Klubu Malucha „Skrzat”

w dniu

2 sierpnia 2021 r o godz. 1600 w  Domu Kultury w Zakrzewie

Dworcowa 1, 87-707 Zakrzewo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3  pn.:  Klub Malucha „Skrzat”, nr projektu: RPKP.08.04.02-04-0034/19