Przedszkola

REKRUTACJA DO KLUBU DZIECIĘCEGO

STOWARZYSZENIE „PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ”

W PARTNERSTWIE Z GMINĄ ZAKRZEWO

ZAPRASZA DO KLUBU MALUCHA „SKRZAT”

 

Zapraszamy DZIECI zamieszkałe na terenie powiatu aleksandrowskiego,

 w wieku od 1 do 3 roku życia ,których RODZICE pozostają bez pracy, są bierni zawodowo bądź przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, chcący powrócić na rynek pracy.

Liczba miejsc: 16

Klub czynny od 6.30 do 16.30

 

Zgłoszenia przyjmowane będą  w:

 Stowarzyszeniu „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ul. Piaskowa 4, Odolion, 87-700 Aleksandrów Kujawski, tel. 54 282 40 97

Gminie Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, tel. 54 272 09 34

Rozpoczęcie rekrutacji –  01.08.2021 r. 

Dokumenty do pobrania na stronie www.ziemiakujawska.pl

i www.zakrzewo.com.pl

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3  pt.:  Klub Malucha „Skrzat”, nr projektu: RPKP.08.04.02-04-0034/19