Przedszkola

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w partnerstwie z Gminą Miejską Nieszawa  w okresie 01.08.2019r. – 31.07.2020r. realizuje  projekt „Maluch Odkrywca” – upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Nieszawa.

W ramach projektu zostanie utworzone Niepubliczne Przedszkole „Bajeczna Przystań” w Nieszawie, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 4, 87-730 Nieszawa.

Cel: Utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu powiatu aleksandrowskiego oraz podniesienie kwalifikacji / kompetencji 1 nauczyciela (1K) w okresie od 01.08.2019 r. do 30.09.2020 r.

Efekty:

  • 30 nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego
  • podniesienie kwalifikacji / kompetencji 1 nauczyciela
  • wprowadzenie zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów

Wartość: 317 527,43 zł  Wkład funduszy: 269 898,31 zł

Aktualności "Bajeczna Przystań"

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne pt. „Maluch Odkrywca – upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Nieszawa”, nr projektu: RPKP.10.02.01-04-0024/18